Πυρηνικοί Ιατροί
Λάρισα

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΛΟΙΖΟΣ

Πυρηνικός Ιατρός
Δ: Κύπρου & Ογλ 3Α , τ.κ: 41221, Λάρισα
T: 2410283752, 2410283735 |
F: 2410283735