Τεχνικά Γραφεία | Τεχνικές & Κατασκευαστικές Εταιρείες Λάρισα

ΤΖΙΑΦΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Τεχνικό Γραφείο | Σύμβουλος Επιχειρήσεων | Επιδοτήσεις | Μελέτες ISO
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

MSc Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Ε.Μ.Π

Υπ/νος: Κωνσταντίνα Τζιαφέτα
Δ: Ηπείρου 91-93, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2411810255 |
F: 2411810255
E: info@kt-consulting.gr
W: kt-consulting.gr

Κωνσταντίνα Τζιαφέτα

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π
MSc Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Ε.Μ.Π

  • 3ετής εργασία σε τοπογραφικό γραφείο με κύρια ενασχόληση την Εκπόνηση Τοπογραφικών – Συγκοινωνιακών Μελετών
  • 7ετής εργασία σε Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ) στην Αθήνα με κύρια ενασχόληση την αξιολόγηση, διαχείριση και πιστοποίηση (έλεγχο) επενδυτικών έργων Γ’ ΚΠΣ ΠΕΠ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΚΠ INTERREG III – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΜΕ, Α΄ ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ, ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Β’ ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ), καθώς επίσης και συμμετοχή σε ημερίδες και σε επιτροπές αξιολόγησης και ενστάσεων.

Η επιχείρηση έχει ως βασικό στόχο την παροχή ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Με εφόδιο την εμπειρία και τη γνώση η επιχείρηση προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών της, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες τους.

www.kt-consulting.gr

Η Εταιρεία | Επικοινωνία

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Μηχανικού | Μελέτες  Επενδυτικών  Προγραμμάτων  –  Επιδοτήσεις  ΕΣΠΑ | Μελέτες ISO

Νέα /Ανακοινώσεις

Προγράμματα ΕΣΠΑ | Συστήματα ISO | Υπηρεσίες Μηχανικού

27086